CAN DİYALİZ HİZMETLERİ GRUBU

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

HASTA AYDINLATMA METNİ

Biz Karacaoğlan Mah. 6253 Sk. 12/1-2 Bornova / İZMİR adresinde yer alan CAN DİYALİZ HİZMETLERİ GRUBU (“Diyaliz Merkezi”) olarak, kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatmak için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Veri sorumlusu sıfatıyla;

 • Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,
 • Hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca elde edilen ve işlemeye konu olacak kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Sizden aldığımız ad, soyadı, T.C. kimlik no, doğum tarihi ve yeri, yaş, uyruk gibi kimlik

verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla sizden aldığımız adres ve telefon numarası gibi iletişim

verilerini toplamakta ve işlemekteyiz.

Sağlık Tanı Verisi

Muayene ve tetkikler sonucu elde ettiğimiz biyokimya tetkik sonuçları, böbrek biyopsi bilgisi, akciğer grafisi, EKG bilgileri gibi sağlık tanı verilerinizi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Tedavi Verisi

Tedavi süreciniz boyunca elde edeceğimiz hemodiyaliz tarihleri, seans sayısı, organ nakli tercihi gibi tedavi verilerinizi sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Tedavi Sonucu Verisi

Tedavinizin yaşamsal veya tıbbi bakımdan olumlu veya olumsuz sonuçlanması halinde buna ilişkin verileri, kanunlarda öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğümüz gereği toplamakta ve işlemekteyiz.

Transplantasyon Dosyası Verisi

Varsa transplantasyon dosyanızda yer alan böbrek nakli konsültasyon verisi, diyaliz türü, diyalize giriş tarihi, boy ve kilo, nakil bilgisi gibi verileri sağlık hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Görsel Veri

Şirket güvenliği amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan görsel verilerinizi saklamakta

ve işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Kliniğimizdeki imkanlar dahilinde size en iyi tedavi hizmetini sunabilmemiz için kişisel verilerinizi;

Size sunacağımız tedavi hizmetinin ifasını, planlamasını ve finansmanını gerçekleştirebilmemiz için kliniğimize nakledildiğinizde sizin tarafınızdan bize iletilen belgeler, bizim çalıştığımız veya sizin tercih ettiğiniz biyokimya laboratuvarı tarafından fiziksel veya elektronik ortamda gönderilen belgeler, tedavi ve/veya muayene olduğunuz hastane tarafından gönderilen rapor, tedavi sürecinde sizinle ilgilenen hekimlerimizin raporları ve tedaviniz için kullanılan makinelerimiz ve kurye yolu ile gönderilen akciğer grafisi sonuç belgeleriniz aracılığıyla topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi sağlık hizmetlerinin ifası, planlaması ve finansmanı için aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:

 • Tedavi masraflarınızın Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) tarafından ödenip ödenmeyeceğini kontrol etmek
 • Kliniğimize kaydınızın gerçekleştirilmesi
 • Ödemelerin takibi ve alınması
 • Tedavinizin planlanması ve yürütülmesi
 • Transplantasyon (böbrek nakli) süreçleri hakkında sizi bilgilendirmek
 • Tedavinizde uygulanacak malzemelerin organizasyonu
 • Diyaliz seanslarınızın ve tedavinizin takibi

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için;

 • Provizyon alınması
 • Kimlik doğrulaması yapılması
 • Periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi
 • Periyodik tedavi değerlendirmelerinin yapılması
 • TÜRKDİVES, TDIS ve MEDULA gibi T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan tedavi yönetim sistemlerine girişlerin yapılması
 • Eski/mülga mevzuat uyarınca tutulması gereken transplantasyon dosyasının yasal saklama süresi içerisinde saklanması

Kişisel hak ve özgürlüklerinizi her zaman ön planda tutarak Kliniğimizin iç işleyişi ve organizasyonu için;

Tedavinizde kullanılan malzemelerin takibi ve yönetimi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VEYA YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Klinik İçi

 • Kişisel verileriniz, size sunduğumuz sağlık hizmetinin gerçekleştirilmesi ve yönetimi amacıyla Kliniğimizde görevli ve tedavinizden ve tedavinizin denetiminden sorumlu hekimler ile bakımınızdan sorumlu hemşirelere aktarılmaktadır.
 • Sağlık hizmetine yönelik ücretin ilgili kurum veya kuruluştan tahsili için, yalnızca bu amaçla işlenen veriler, Kliniğimizin İdari İşler departmanı ile paylaşılmaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Hukuki Danışmanlar

 • Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
 • Hukuki bir uyuşmazlık çıktığı takdirde yalnızca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan kişisel veriler sır saklama yükümlülüğü altında bulunan avukatlarımız ve/veya hukuki danışmanlarımıza aktarılabilir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğimizi öğrenebilir, eğer işliyorsak veya işlemişsek, buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenebilirsiniz.
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve bu verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.
 • Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

 • Yazılı ve imzalı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile
 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Mersis No:

İletişim Linki: https://www.candiyaliz.net/

Veri Sahibi Formu: https://www.candiyaliz.net/kvkk-basvuru-formu

CAN DİYALİZ HİZMETLERİ GRUBU Adresi: Karacaoğlan Mah. 6253 Sk. 12/1-2 Bornova / İZMİR